CHARAKTERISTIKA MŠ

MATEŘSKÁ škola

Jsme jednotřídní mateřská škola s kapacitou 30 dětí. Od roku 2003 jsme v právní subjektivitě se základní školou s názvem Základní škola a Mateřská škola Žalkovice. Budova školy se nachází ve středu obce, v klidné části mimo hlavní silnici. Před budovou školy je prostor se zelení, za školou je dvůr a zatím nevyužitý školní pozemek. Okolí školy je ideální pro výchovné, vzdělávací i relaxační vycházky, umožňující přímý kontakt s přírodou.

Budova školy má jedno podlaží. V přízemí budovy školy se nachází prostory mateřské školy – herna, ložnice, šatna, umývárna, WC a školní výdejna společná pro výdej stravy mateřské a základní školy. Strava je dovážena ze Zařízení školního stravování v Břestě.

V prvním poschodí budovy jsou dvě třídy základní školy a kancelář.

Škola má estetické a čisté prostory splňující bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů týkajících se čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení, hlučnosti apod.

Ve školním roce 2011/2012 došlo v naší mateřské škole k rozsáhlé rekonstrukci a k přístavbě výdejny a jídelny. Byla provedena vnitřní přestavba v prostorách herny – zrušena zeď mezi třídou a šatnou, čímž došlo ke zvětšení prostoru třídy. Šatna byla přesunuta do prostor původní chodby. Dále byla provedena rekonstrukce umývárny a sociálního zařízení dle hygienických norem, byla vybudována úklidová místnost s výlevkou v prostorách bývalého skladu učebnic a pomůcek. Do umývárny byly na míru zhotoveny nové koupelnové skříňky.

Současně s rekonstrukcí MŠ byla přistavena dlouho očekávaná nová jídelna a výdejna stravy. Vše bylo nově vybavené.

Dostatečně velký prostor třídy po rekonstrukci umožnil vytvořit pracovní kouty i místa pro odpočinek nebo pro pohybové aktivity dětí. Díky novému vybavení mají děti snadný přístup k hračkám, výtvarnému, pracovnímu materiálu a pomůckám v pracovních koutech.

O děti pečují dvě pedagogické pracovnice a jedna pracovnice provozní.

Mateřské škole chybí pro pobyt venku, ale i pro její ekologické a další aktivity vlastní školní zahrada. V současné době se čeká již na schválení žádosti o Dotaci na vybudování nové zahrady, kterou podal zřizovatel školy.

V pedagogické práci uplatňujeme pedagogický styl s nabídkou aktivní spoluúčasti a samostatným rozhodováním dítěte. Ve všech aktivitách dětí uplatňujeme principy Daltonu: volnostsamostatnostvzájemná spolupráce.

Děti do jídla nenutíme, ale vedeme je alespoň k malému ochutnání jídla. Současně je vedeme ke kultuře stolování.

V průběhu celého dne je zajištěn pitný režim, várnice s nápojem je umístěna pro děti na dostupném místě. Dodržujeme pravidelný denní rytmus a řád – doba stravy ve tříhodinových intervalech, doba pobytu venku hodina a půl. S přihlédnutím na povětrnostní podmínky je doba pobytu venku regulována.

V celém průběhu pobytu dítěte v naší škole jsou respektovány jeho individuální potřeby aktivity, spánku a odpočinku na lehátku. Dětem s nižší spotřebou spánku nabízíme klidné aktivity, do spaní je nenutíme.

V herně a v ložnici pravidelně větráme.

PSYCHOSOCIÁLNÍpodmínky

Snažíme se o vytvoření školy s klidnou, rodinnou atmosférou a příjemným a zdravým prostředím pro děti, rodiče a učitelky. Pedagogické pracovnice respektují potřeby dětí, jednají nenásilně a citlivě, jsou rovnocennými partnery. Všechny děti mají stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Osobní svoboda a volnost dětí jsou vyvážené, děti si samy určují pravidla vzájemného soužití ve třídě, která navzájem respektují a vedou je k  zodpovědnosti za své chování, jednání (předcházení šikaně a vandalismu).

Hodnocení – zpětná vazba by měla být vždy pozitivním vyjádřením a pro děti motivující.

Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte.

Celý kolektiv pracovnic je vstřícný a tvořivý při uplatňování programů a projektů školy za spolupráce rodičů dětí.

ORGANIZACEchodu

 Denní řád (viz režim dne – str. 8) je dostatečně pružný a vyvážený, děti mají dostatek času pro spontánní hru. Veškeré aktivity dětí jsou organizovány tak, aby byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem.

Dětem jsou nabízeny činnosti v pracovních koutech, v nichž mají možnost pracovat jak individuálně, tak s kamarádem ve dvojici či ve skupině s dostatečným množstvím podnětných pomůcek.

Respektujeme soukromí dítěte v případě jeho nechuti se zúčastnit společných činností.

V denním programu je dostatek prostoru k pohybovým aktivitám.

Nově přijatým dětem přizpůsobujeme dobu adaptace individuálním přístupem.

Nabídka dalších činností:

Vzhledem k malým prostorám ve třídě zařazujeme jednou týdně (obvykle ve středu) cvičení v místní sokolovně

V rámci výuky plavání žáků ZŠ se účastníme předplaveckého výcviku (po dobu 3 měsíců dle harmonogramu výuky TJ Plavecké sporty v Kroměříži). Účast na tomto předplaveckém výcviku je pro děti dobrovolná. Neplavající děti zůstávají s jednou paní učitelkou v MŠ.

S dětmi předškolního věku realizujeme pro správné dýchání Veselé pískání s flétnou

V průběhu celého dne, ale zejména při ranních hrách a odpoledních činnostech je u problémových dětí zařazována logopedická péče (na základě doporučení logopedky Mgr. Páníkové)

Pro rozvoj grafomotoriky uplatňujeme Metodu Dobrého startu

Ve spolupráci se SZŠ realizujeme projekt Zdravý úsměv

Dle programové nabídky města Chropyně se zúčastňujeme jimi organizovaných divadelních představení, dále se ZŠ navštěvujeme Městské divadlo ve Zlíně, výchovné pořady ZUŠ v Kroměříži, tvořivé tematické dílny v Muzeu Kroměřížska a další akce.