Informace o školní družině


ŠKOLNÍ DRUŽINAPavučinka

Školní družina poskytuje dětem zájmové vzdělávání mimo vyučování. Výchova mimo vyučování navazuje na školní vyučování a na výchovné působení v rodině. Vytváří prostor pro pohybově rekreační programy, rozvíjí dětskou tvořivost i fantazii, pěvecké, poslechové i taneční aktivity. Prostřednictvím tohoto působení rozvíjí osobnost dítěte, jeho výtvarné myšlení, smyslové vnímání, rozšiřuje okruh vědomostí, dovedností, pracovních návyků. Zohledňuje aktivity a individuální přání dětí. Vede děti k pěknému společenskému chování, slušnému vystupování, k dopravní kázni, k rozumnému využívání volného času. Dítě se učí překonávat obtíže, dodržovat pravidla při sportu, soucítit s druhým člověkem, snaží se pomoci v případě nutnosti.

Organizace činnosti

Provoz školní družiny

Činnost ŠD probíhá v jednom oddělení.

Odpolední provoz

Provozní doba ŠD je denně po skončení poslední vyučující hodiny do 15.45 hodin:

pondělí od 12:20

úterý     od 11:25

středa  od 11:25

čtvrtek od 10:30

pátek    od 11:25

Dojíždějící žáky pouštíme z oddělení ŠD dle odjezdu autobusů a požadavků rodičů.

O hlavních a vedlejších prázdninách je ŠD mimo provoz.

Pokud žáci navštěvují kroužky pořádané školou v odpoledních hodinách, odchází a vrací se zpět do školní družiny. Po dobu trvání kroužků přebírá za žáka odpovědnost vedoucí kroužků.

Akce školní družiny v průběhu školního roku budou pro zákonné zástupce zveřejňovány v časovém předstihu(plakáty v prostorách školy, informace na lístečcích a na webových stránkách školy).

Přihlášení

Do ŠD mohou být přihlášeni žáci 1. až 4. ročníku ZŠ na základě vyplněné PŘIHLÁŠKY s vyznačenou dobou pobytu účastníka ve ŠD a stanovenou dobou odchodu (SÁM/DOPROVOD). Vychovatelka předává účastníka pouze osobám uvedeným na PŘIHLÁŠCE. Podmínkou přijetí účastníka je zaplacení poplatku za pobyt ve ŠD ve stanoveném termínu.

Termíny úhrady

Měsíční výše úplaty je 100 Kč.

Je splatná ve 2 termínech:

  1. termín (září – prosinec) do 30. 9. – 400 Kč
  2. termín (leden – červen) do 30.1. – 600 Kč

Pokud nebude uhrazena platba do stanoveného data, nebude účastník od 1. následujícího měsíce navštěvovat ŠD a může být ze ŠD vyloučen.  Je možné ji uhradit různými způsoby (PŘEVODEM Z ÚČTU, HOTOVĚ)

Kroužky ŠD

Pondělí – Sportmix – 14.00 (2. a 4. pondělí v měsíci – ve spolupráci se SVČ Šipka)

Středa – sportovní kroužek – 14.00

Pátek – počítačový kroužek – 13.30

Stravování

Žáci odchází na oběd společně s vychovatelkou školní družiny, která je přebírá od třídní učitelky převážně po 4. vyučovací hodině. Dbá na stravování, dodržování pravidel bezpečnosti při stolování a vede je k zachování společenských pravidel. Po obědě se vrací do prostor školní družiny.

Doporučujeme zákonným zástupcům zajistit pro děti odpolední svačinu.

Odchody ze ŠD

Rodiče si mohou své děti vyzvednout po skončení vyučování nejlépe do 13.00, potom probíhá hlavní zájmová činnost (od 13.00-15.00).

Při vyzvedávání žáka zákonní zástupci zvoní na zvonek ŠD a čekají u vchodu do ŠD. Při vyzvedávání ze ŠD není vstup do ŠD zákonným zástupcům ani jiným osobám dovolen.

Pokud bude změna odchodu žáka z ŠD, zákonný zástupce písemně oznámí do deníčku změnu odchodu, v případě opomenutí je možné poslat mobilní textovou zprávu či zavolat vychovatelce na služební mobil.

Odchody s jinou osobou budou umožněny na základě písemného prohlášení rodičů. Účastníkům je umožněn odchod do zájmových kroužků mimo ŠD, odpovědnost přebírají rodiče.

Zákonní zástupci žáka nebo jimi pověřená osoba jsou povinni vyzvednout žáka nejpozději do konce provozní doby školní družiny. V případě, že tak neučiní, postupuje vychovatelka takto:

  • Opakovaně telefonuje zákonným zástupcům žáka
  • Informuje ředitelku školy

Odhlášení ze ŠD

je možné během roku písemnou formou.