INFORMACE O ZÁKLADNÍ ŠKOLE

ZAMĚŘENÍškoly

Výuka na naší základní škole probíhá podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (ŠVP ZV), který vychází z dlouhodobé koncepce a vize školy a jeho motivační název „Učíme se pro život aneb čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe“ vystihuje jeho hlavní cíl – přispět k postupnému rozvoji klíčových kompetencí žáků, které jim dají základ pro vstup do života, umožní samostatně  a tvořivě pracovat, nespoléhat se jen na vedení učitele, oprostit se od „biflování“ pouček, využívat všech dostupných informací. Jde nám především o co největší přiblížení žáků k praktickému životu, a to na základě diferencovaného přístupu ke každému žákovi dle jeho schopností či možností a o poskytnutí spolehlivého základu všeobecného vzdělání, které je orientováno na praktické jednání a situace blízké životu. Snažíme se co nejvíce o propojení učiva se životem.

Výuka dle ŠVP ZV je založena mimo jiné i na jiném přístupu k vyučování a úzce souvisí se zaváděním a uplatňováním novějších a různorodých metod a forem práce, pravidel a aktivit, které vedou žáky k samostatnosti, zodpovědnosti, spolupráci, otevřené komunikaci, tvořivosti, toleranci, k řešení problémů, k rozvíjení jejich sebehodnocení a činí vyučování tvůrčí a zajímavé.

V naší pedagogické práci se nám osvědčily a stále uplatňujeme prvky dětmi oblíbeného „Daltonského vyučování“, komunitní kruhy, činnostní učení, skupinovou práci nebo práci dvojic, u starších žáků metodu „kritického myšlení“, projektové dny.

Mezi novější formy práce již několikátým rokem patří i výuka na interaktivních tabulích, jejichž prostřednictvím je opakování a vyvozování nového učiva pro žáky zábavnější, přitažlivější a tím efektivnější.

V souladu s nejnovějšími výzkumy a utvářením klíčových kompetencí zařazujeme i projektové vyučování. Je to forma výuky, která nutí žáka přemýšlet, shromažďovat a třídit informace, zpracovat je, rozvíjí jeho tvořivost, smysl pro spolupráci, učí se hodnotit a prezentovat výsledky své nebo skupinové práce před ostatními spolužáky.

U žáků 1. – 4. r. uplatňujeme výuku formou projektu hlavně v rámci jednotlivých předmětů, ale i mezipředmětové projekty a projekty celoškolní. Tento způsob výuky přispívá k podpoře při budování kamarádských vztahů a slouží také jako prevence šikany.

K utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků přispívá veškerý vzdělávací obsah, aktivity a činnosti, které v naší škole probíhají, a zejména uplatňování zásad Daltonského plánuzodpovědnost, samostatnost, spolupráce, které se prolínají celým naším výchovně-vzdělávacím procesem. Při „Daltonské výuce“ mají žáci možnost volby. Volí si nejen obsah výuky, ale i tempo a způsob práce, učí se vyhledávat informace

Vyučování a naše výchovné působení je doplňováno řadou akcí. Jejich cílem je zpestření vyučovacích forem a metod, stmelování třídního a školního kolektivu, prohloubení znalostí a dovedností i smysluplné využití volného času dětí. Některé z těchto aktivit zařazujeme do plánů své činnosti pravidelně, přičemž se je snažíme obměňovat tak, aby nezevšedněly.

Mezi tradiční akce patří např. různé polodenní projekty, Den slabikáře, Mikulášská nadílka, oslava Halloweenu spojená se Světýlkovou cestou, rozsvícení vánočního stromu a vánoční jarmark, soutěž v recitaci či výtvarné soutěže, kreslení s kreslířem panem Dostálem. Oblíbeným se stal program Nadace Albert Zdravá 5, který propaguje zdravé stravování a zdravý životní styl

Dále je naše škola zapojena do dvou dlouhodobých aktivit s environmentálním zaměřením –„Recyklohraní“ a „Věnuj mobil“ a do celoročního projektu na podporu čtenářství „Celé Česko čte dětem“.

V příštím školním roce plánujeme zapojení do programu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol.

Dětem naší školy nabízíme několik zájmových kroužků – Dovedné ručky, Hravá angličtina. V rámci školní družiny je to Počítačový kroužek a Sportovní hry. Ve spolupráci s ŠIPKOU mohou navštěvovat Sport mix. Dále se mohou účastnit výtvarného kroužku, který vedou maminky.

Na škole pracuje Školní družina Pavučinka, která svou činností doplňuje vzdělávání ve škole a podporuje priority školy. Poskytuje dětem zájmové vzdělávání mimo vyučování, organizuje odpočinkové činnosti, projekty a různé akce. Je zřízena pro žáky 1. – 4. ročníku.