Charakteristika školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAŽALKOVICE

Naše Základní škola a Mateřská škola Žalkovice je neúplnou malotřídní školou rodinného typu, která poskytuje základní vzdělávání žákům v 1. – 4. ročníku. Výuka probíhá ve dvou třídách se spojenými dvěma ročníky - I. třída: 1. - 2. ročník, II. třída: 3. - 4. ročník.

Budova školy má dvě podlaží. V přízemí se nachází zrekonstruované prostory mateřské školy, školní výdejny s jídelnou a žákovské šatny.

V patře jsou dvě moderně vybavené učebny základní školy, obě mají interaktivní tabule s dataprojektorem, počítače s připojením k internetu, jsou vybaveny výškově nastavitelným nábytkem a menším kobercem v hracím koutě.

Materiální vybavení školy je dostatečné - škola je vybavena moderními učebnicemi, učebními pomůckami do všech předmětů, didaktickou technikou, je rozšiřován výukový software, jsou doplňovány tituly ve sbírkách žákovské i učitelské knihovny. Prostory obou tříd jsou pro výuku dvou spojených ročníků dostatečné. Kapacita školy je 60 žáků. Škole chybí vlastní tělocvična a hřiště. K realizaci výuky školní TV a sportovních kroužků je využívána místní sokolovna a hřiště.

Součástí školy je také jedno oddělení školní družiny. ŠD organizuje odpočinkové činnosti, projekty, návštěvu kroužků a různé akce. Svou činností školní družina doplňuje a podporuje priority školy. Školní družině mimo kmenové třídy slouží prostory školního bytu.

V budoucnosti je plánovaná jeho nezbytná rekonstrukce. Kapacita školní družiny je 30 žáků. Pro stravování žáků a dětí je k dispozici nová školní jídelna v budově školy. Škola má čisté a esteticky vyzdobené prostory v obou třídách, na chodbě a schodišti. Výzdobu školy částečně tvoří výtvarné a projektové práce žáků, fotogalerie z činnosti školy. Škola má dobrou dopravní dostupnost i pro žáky z nejbližších obcí.

V současné době do ní dojíždějí hlavně žáci z Kyselovic.

CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHOSBORU

Pedagogický sbor je dlouhodobě stabilizován a je plně kvalifikovaný.

Výuka na 1. stupni je zajištěna dvěma učitelkami splňující odbornou kvalifikaci dle požadavků zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a jsou schopné odborně realizovat konkrétní vyučovací předměty i jiné výchovné a vzdělávací činnosti.

Ve školní družině se uskutečňuje zájmové vzdělávání, které personálně zajišťuje jedna vychovatelka rovněž splňující kvalifikační předpoklady dle výše uvedeného zákona. Ve škole pracují dva správní zaměstnanci na částečný úvazek.