Informace o mateřské škole

MATEŘSKÁ škola

Provoz MŠ

Mateřská škola je otevřena od 6.45 – do 16.00 hod. Ráno děti docházejí do 8.00 hodin. Povinností rodiče je předat dítě učitelce.

8.00 se budova školy zamyká, přicházející se hlásí domácím telefonem. Přijímány jsou děti, které nejeví známky nemoci a nejsou podrobeny karanténním opatřením.

Předem známou nepřítomnost dítěte v MŠ jsou rodiče povinni oznámit předem.

Strava

Dovážena ze Zařízení školního stravování Břest

Cena stravného:

Kategorie:  3 – 6 let  – přesnídávka 9,- Kč, oběd 18,-  Kč, svačina 9,- Kč včetně nápojů
Kategorie:  7 – 10 let – přesnídávka 9,- Kč, oběd 22,- Kč, svačina 9,- Kč včetně nápojů
Kontakt na vedoucí jídelny p. Koudelníčkovou je 573 354 051, email: sjbrest@tiscali.cz.

Doba stravování:

Ranní svačinka: 8:30 –  9.00
Oběd:  11:50 -12.20
Odpolední svačinka:   14.15 -14.30

Děti do jídla nenutíme, ale vedeme je alespoň k malému ochutnání jídla. Současně je vedeme ke kultuře stolování. Po dohodě s rodiči je respektována individuální potřeba jídla.  V průběhu celého dne je zajištěn pitný režim, várnice s nápojem je umístěna pro děti na dostupném místě.

Příspěvek rodičů na úhradu neinvestičních nákladů na dítě

Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ se platí ve výši 250 Kč do 15. v měsíci.

 Zápis

Do mateřské školy přijímáme děti ve věku od 3-6 let, v případě volné kapacity nejdříve od 2,5 let. Termín zápisu bude zveřejněn v aktualitách.

 Priority školy

V mateřské škole je uplatňováno vzdělávání na základě ŠVP PV „Objevujeme svět pro život“, který vychází z RVP PV a uplatňuje principy alternativního programu „Daltonského plánu“, jež preferuje u dítěte rozvoj samostatnosti, volnosti a spolupráce.

Profilace školy

  • Koncepčním záměrem je škola rodinného typu s prvky Daltonského plánu.
  • Sledování konkrétních potřeb jednotlivých dětí, resp. rodin se snahou jim porozumět a vyhovět
  • Ve vzdělávacích činnostech uplatňování prvků Daltonského plánu
  • Zaměření na zdravý vývoj dítěte – Veselé pískání – zdravé dýchání -hra na zobcovou flétnu

Individuální logopedické chvilky- péče o děti s vadami řeči

Rozvoj grafomotoriky – Metoda dobrého startu

Prevence vadného držení těla pravidelným cvičením v sokolovně

Předplavecká výchova

Každodenní čištění zubů po obědě

  • Ekologické aktivity – sběr elektroodpadu a vysloužilých baterií, starého papíru, vršků od PET lahví
  • Kroužek angličtiny
  • Spolupráce s rodiči – poradenská činnost pro rodiče a různé osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání dětí

– tvořivé pracovní dílny (podzimní, velikonoční)

– pomoc  rodičům při organizaci dětských šibřinek

– účast rodičů při slavnostním vyřazování předškoláků

  • Spolupráce se ZŠ – návštěva dětí v ZŠ na začátku školního roku

– návštěva předškoláků v 1. třídě před zápisem

– společné plavání

– rozsvícení vánočního stromu

– příležitostné společné exkurze a návštěvy divadel

– vzájemná účast učitelek na Minimaturitě žáků 4. r. v ZŠ a na Maturitě  předškoláků  v MŠ

 Spolupráce se ŠD – Drakiáda

–  Světýlková cesta

–  Indiánské dopoledne

Hygiena

Pitný režim je zajištěn během celého dne – možnost výběru čaje, vody s citronem. Nápoje jsou uchovávány v nerezové várnici, popř. ve džbánku. Každé dítě má svůj hrníček, obslouží se samo nebo dostane napít kdykoliv o to požádá.

Hygiena spánku

V celém průběhu pobytu dítěte v naší škole jsou respektovány jeho individuální potřeby aktivity, spánku a odpočinku na lehátku. Dětem s nižší spotřebou spánku nabízíme klidné aktivity, které rozvíjí osobnost dítěte (individuální logopedická péče, grafomotorická cvičení aj.), do spaní je nenutíme.

Hygiena prostředí

V herně a v ložnici během celého dne pravidelně větráme.

Pobyt venku

Délka pobytu venku – 1,5 h, s přihlédnutím na povětrnostní podmínky je doba pobytu venku regulována.

Součásti školy: Školní výdejna, ZŠ, ŠD; Dvůr a zatím nevybavená školní zahrada

Kapacita MŠ: 30 dětí

Počet tříd: 1 herna, 1 ložnice

Organizace školy: MŠ sloučená se ZŠ, sídlící ve stejné budově